Pr314

 • 名称:S 字加减速设置
 • 单位:ms
 • 范围:0~1000
 • 默认值:0
 • 生效时间:立即生效
 • 关联模式:S
 • 说明:针对参数 Pr312 加速时间设置Pr313 减速时间设置 所设置的加减速时间,设置的是以其加减速拐点为中心的时间幅度里的 S 字部时间。

  其中:

  • ta = Vc / 1000 * Pr312 * 1ms
  • td = Vc / 1000 * Pr312 * 1ms
  • ts = Pr314 * 1ms

  在 (ta / 2) > ts,(td / 2) > ts的设置值中进行使用。

维宏股份

维宏云