Pr315、Pr317、Pr321、Pr322设置值组合关系

参数 Pr315 零速箝位机能选择Pr317 转矩指令选择Pr321 速度限制值 1Pr322 速度限制值 2 设置值与零速箝位及速度限制值的关系包括:

Pr315 零速箝位机能选择 Pr317 转矩指令选择 Pr321 速度限制值 1 Pr322 速度限制值 2 零速箝位(ZEROSPD) 速度限制值
0 0 0~20000 无影响 无影响 Pr321 设置值
1~3 0 0~20000 无影响 OFF Pr321 设置值
0 0 0~20000 无影响 ON 0
0 2 0~20000 0~20000 无影响 Pr321 / Pr322 设置值
1~3 2 0~20000 0~20000 OFF Pr321 / Pr322 设置值
1~3 2 0~20000 0~20000 ON 0

维宏股份

维宏云