Pr342

  • 名称:脉冲速度指令滤波器
  • 单位:0.01ms
  • 范围:0~320000
  • 默认值:1000
  • 生效时间:立即生效
  • 关联模式:S
  • 说明:设置脉冲速度指令的低通滤波时间常数。

    设置值越大,脉冲速度指令越平滑,但指令滞后越大。

维宏股份

维宏云